проучване на системите за отопление, вентилация и климатизация

ПРОУЧВАНЕ или как да изберем най-правилният път до
постигане на целите си.

 

За рещаването на възложените ни задачи, ние ОВК ООД сме изградили точна, конкретна и ясна стратегия, базирана на правилното поставяне на целите.

Извършваме необходимите проучвания и определяме мъзможните варианти. Основните критерии обикновено са наличните енергоносители и изискванията на потребителя. Възможността да използваме различни горива, ел енергия, ицточнити на възобновяема енергия в България, ни налага използването на различни инженерни похвати. За да гарантираме икономически целесъобразна и ефективна система, ние избираме най-подходящата първична енергия, чрез която да постигнем желаният от вас резултат в експлоатацията на системите за отопление, вентилация и климатизиция.


Влагането на индивидуално отношение кьм всеки отделен проект е най верният път за постигане на качествен резултат. Комбинирайки натрупания с годините теоритичен и практически опит и пречупването на вече познати похвати, през призмата на иновативните технологии ни дава възможността да определим точно нуждите на клиентите ни.


Добре балансираната инвестиция ни води до максималната полза от вложенията ни. Ние сме в състояние да изготвим за вас подробни технико-икономически анализи и да ви насочим. Точният вариант на система за отоплени вентилация или климатизация избираме чрез сравняване на възможните проектни решения и икономическите ефекти от тях.

Анализирайки техническите и икономическите парамети на проектите, ви показваме какво би ни струвало инвестицията днес и дали не е необходимо да подходим дълновидно, за да черпим ползите в бъдеще. Именно в отговорите на тези въпроси ние ще ви насочим.

 


 

 

Проектиране на системи за отопление, вентилация и климатизация

ПРОЕКТИРАНЕ

 

За правилното изграждане на системите за отопление, вентилация и климатизация е необходим качествена проектна документация.

Екипа ни от пълноправни проектанти, членове на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране ще сподели с вас опита и енергята си, за да ви помогне да подберете правилните инсталации и да извърши всички необходими пресмятания за точното им оразмеряване.

 


 

Изготвяме проекти за:

 

• Отоплителни вентиолационни и климатични инсталации за жилишни, обстествено административни, търговски, болнични, промишлени сгради

• газови инсталации

• технологични проекти за топло и масообмен по индивидуални задания

• технологични проекти за комунално-битови заведения, автостопанства, хранителни производства.


Изготвяните проекти са в идейна, техническа и/или работна фаза.

 


 

 

транспорт на инсталации за отопление, вентилация и климатизацияДОСТАВКА

 


ОВК ООД извършва активна търговска дейност с материали и съоръжения за Отоплителни, Вентилационни и Климатични инсталации.

Професионалната селекция Ви гарантира постигане на търсените ефекти и качество.

Предлагаме Ви да се запознаете с продуктите, като ни посетите лично или чрез нашият онлайн магазин.

По конкретни запитвания, предлагаме цялостна доставка за изграждане на ОВК и газови инсталации.

Фирмата ни е оторизиран сервиз на предлаганите съоръжения.


 


 

 

airconditionИЗГРАЖДАНЕ

 

Изграждане на инсталации за отопление, вентилация и климатизация е основно направление на фирма ОВК ООД.

За ефективната и безпроблемна работа, както и постигането на желаните параметри на инсталациите, ние разполагаме с колектив от високо квалифициран технически и инженерен състав и съвременно технологично инстроментално оборудване.

Екипът ни изготвя целия набор от монтажни наладъчни и пускови дейности.

Гаранцията за качеството ни са препоръките от доволни клиенти и ефективната работа на вече изградените от нас системи.

За да се запознаете с някои от тях, посетете галерията ни. 

 


 

 

реконструкции на инсталации за отопление, вентилация и климатизацияРЕМОНТ / РЕКОНСТРУКЦИЯ / РЕИНЖЕНЕРИНГ /

 

Инженеринга в ОВК системите, често ни изправя пред сложната задача да коригираме вече изградени инсталации.

Това съвместява обследване на изграденото, коректна диагностика и съставянето на стратегия и проектна документация, както и извършване на всички необходими дейности по демонтаж и монтаж.

Ние приемаме предизвикателството и  влагаме усилията си за постигане на най-добрите възможни решения.

За да се запознаете с някои от постиженията ни посетете галерията. 


 


 

 

Енергийна ефективностЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

Изготвяме паспорти, сертификати и оценки на сгради съгласно нормативните изисквния за енергийна ефективност и икономия на енергия в сгради.

За конкретни задачи, моля направете запитване.